Avverkningsberäkningar och långsiktiga skogsbruksplaner

IMG_0031
IMG_0893
IMG_1717

TIMBHAS™

Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation!

Avverkningsberäkningar och långsiktiga skogsbruksplaner

En avverkningsberäkning (AVB) syftar till att bestämma hur mycket man kan avverka de närmaste åren inom ramen för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. För att fånga långsiktiga konsekvenser använder man oftast en 100-årig planeringshorisont. Tidigare gjorde man en AVB med hjälp av Indelningspaketet, idag används Heureka.

Resultaten från en Heureka-analys leder oftast till intressanta och viktiga diskussioner. Man får tillfälle att reflektera över varför man har gjort som man har gjort tidigare och om man ska fortsätta i samma riktning, justera kursen, eller byta strategi. Heureka kan räkna på olika typer av gallringsprogram, förlängning av omloppstider, intensifiering av skötseln i vissa områden, trädslagsbyte, biobränsleuttag, olika prislistor, pristrender mm.

Beräkningen kan göras antingen med ett stratifierat stickprov (enligt Indelningspaketets rutiner, kontakta OL Skogsinventering för hjälp med detta) eller med hela beståndsregistret som indata. Fördelen med ett objektivt stickprov är att man kan räkna på osäkerheter i skattningarna och minimerar risken för felbedömningar. Fördelen med att räkna på alla bestånd är att man direkt får ut åtgärdsförslag på beståndsnivå. TreeSys rekommenderar att en AVB görs med båda typerna av data; att den stickprovsbaserade analysen görs först och sedan används för kalibrering av analysen där alla bestånd ingår, om resultaten skiljer sig åt för mycket.

En av Heurekas främsta styrkor är den integrerade optimeringsfunktionen. Man kan t ex formulera en modell som tar hänsyn till både företagsaspekter (t ex budgetrestriktioner och totala avverkningsvolymer) och restriktioner för marknadsområden och distrikt (t ex jämnhetskrav för varje distrikt). Vidare kan man formulera modeller för landskapsplanering där man t ex ställer krav på hur åldersklassfördelningen ska se i olika skogstyper. TreeSys har formulerat optimeringsmodeller åt många skogsföretag, även åt kunder som har egna ”Heureka-piloter”. TreeSys har licens på den världsledande optimeringslösaren Gurobi, vilket ger större möjligheter att lösa komplexa problem än med billigare lösare.

När TreeSys utför en AVB tar vi alltid fram ett antal olika handlingsalternativ. Dessa diskuteras och förfinas tills uppdragsgivaren känner sig nöjd med lösningen. En fördel med att använda Heureka samt optimering är att det är relativt enkelt att göra känslighetsanalyser och ändra i förutsättningarna, t ex för att se hur olika kalkylräntor påverkar resultaten.

Om TreeSys

Klicka här för att läsa lite mer om oss!

Kontakta oss gärna om du har frågor!


Eller ring oss direkt på: 070 568 09 19!