Nyheter

De senaste inläggen om TreeSys, industrin och våra projekt

Flermålsanalys och deltagandeplanering

jul 14, 2015

Flermålsanalys och deltagandeplanering  TIMBHAS™ Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation! Läs mer Flermålsanalys och deltagandeplanering En spännande, relativt ny, funktion i Heurekasystemet är applikationen PlanEval som kan användas som stöd för att jämföra olika alternativ som har tagits fram med PlanWise. Med PlanEval struktureras beslutsproblemet (vilket alternativ som bäst uppfyller ställda mål och krav) upp i ett antal delmål. Exempel på delmål som kan ingå kan vara Virkesproduktion och Naturvård. Därefter anger man hur vart och ett av dessa mål ska mätas genom att ange ett eller flera kriterier för varje delmål. För virkesproduktion kan man t ex ange slutavverkningsvolym för en viss eller flera perioder och nuvärde. För naturvård kan man t ex ange areal avsatt skog och areal äldre skog. Därefter lägger projektledaren in vilka personer (intressenter) som ska vara med i en utvärderingsgrupp. Varje intressent får sedan via webben poängsätta hur bra respektive handlingsalternativ är för ett visst kriterium. Metoden bygger på vetenskapligt publicerade artiklar i ämnet deltagandeplanering och flermålsplanering. TreeSys är väl insatt i hur PlanEval fungerar och kan bistå med projektledning av en sådan här process. Om TreeSys Klicka här för att läsa lite mer om oss! Läs mer Kontakta oss gärna om du har frågor! Eller ring oss direkt på: 070 568 09...

Konsekvensanalyser

jul 14, 2015

Konsekvensanalyser  TIMBHAS™ Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation! Läs mer Konsekvensanalyser En konsekvensanalys liknar på många sätt en avverkningsberäkning men har ett annat fokus. Medan en avverkningsberäkning svarar på frågan ”Hur?” svarar en konsekvensanalys på frågan ”Vad händer om?”. Gränsen mellan dessa frågor är dock inte alltid knivskarp och under arbetet med en avverkningsberäkning uppkommer ofta ”Vad händer om”-frågor och vice versa. Sakägaren behöver inte vara en skogsägare utan kan vara en myndighet eller ett forskningsprojekt. Konsekvensanalyser kan vara intressant att utföra både på beståndsnivå (för ”typbestånd”) eller för större områden, såsom regioner eller hela landet. Exempel på konsekvensanalyser som TreeSys har utfört är beräkningar till Skogsstyrelsens utredning om omloppstider (Skogsstyrelsen 2015), där analyser gjordes på både beståndsnivå och landsnivå för att undersöka i vilken uträckning en ändring av lägsta tillåten ålder för föryngringsavverkning kan påverka den långsiktiga produktionsnivån. Ett annat exempel där TreeSys deltagit är forskningsprojekt på SLU om varför en fjälldalgång avskogades för länge sedan. Heureka användes för att simulera utvecklingen av fjällbjörkskogar med antagande om olika uttagsnivåer av virke för husbehov. Om TreeSys Klicka här för att läsa lite mer om oss! Läs mer Kontakta oss gärna om du har frågor! Eller ring oss direkt på: 070 568 09...

Avverkningsberäkningar

jul 14, 2015

Avverkningsberäkningar och långsiktiga skogsbruksplaner  TIMBHAS™ Lägger du eller ditt företag för mycket tid på att ta fram taktiska planer för vilka bestånd som ska avverkas de närmaste åren? Då är TIMBHAS™ lösningen för dig och din organisation! Läs mer Avverkningsberäkningar och långsiktiga skogsbruksplaner En avverkningsberäkning (AVB) syftar till att bestämma hur mycket man kan avverka de närmaste åren inom ramen för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. För att fånga långsiktiga konsekvenser använder man oftast en 100-årig planeringshorisont. Tidigare gjorde man en AVB med hjälp av Indelningspaketet, idag används Heureka. Resultaten från en Heureka-analys leder oftast till intressanta och viktiga diskussioner. Man får tillfälle att reflektera över varför man har gjort som man har gjort tidigare och om man ska fortsätta i samma riktning, justera kursen, eller byta strategi. Heureka kan räkna på olika typer av gallringsprogram, förlängning av omloppstider, intensifiering av skötseln i vissa områden, trädslagsbyte, biobränsleuttag, olika prislistor, pristrender mm. Beräkningen kan göras antingen med ett stratifierat stickprov (enligt Indelningspaketets rutiner, kontakta OL Skogsinventering för hjälp med detta) eller med hela beståndsregistret som indata. Fördelen med ett objektivt stickprov är att man kan räkna på osäkerheter i skattningarna och minimerar risken för felbedömningar. Fördelen med att räkna på alla bestånd är att man direkt får ut åtgärdsförslag på beståndsnivå. TreeSys rekommenderar att en AVB görs med båda typerna av data; att den stickprovsbaserade analysen görs först och sedan används för kalibrering av analysen där alla bestånd ingår, om resultaten skiljer sig åt för mycket. En av Heurekas främsta styrkor är den integrerade optimeringsfunktionen. Man kan t ex formulera en modell som tar hänsyn till både företagsaspekter (t ex...